(097) 320-79-80
 • м.Одеса, Івана та Юрія Лип 16 ( колишня – Гайдара 16 )

  (097) 320-79-80
 • м.Одеса, пр-кт Гагаріна 10 (097) 320-73-41
 • м. Одеса, Ільфа і Петрова 14 (097) 320 83 45
Оферта
Головна / Оферта

Договір публічної оферти

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

 «Фоп Даниленко Р.В», в подальшому «Виконавець», з одного боку, та ФІЗИЧНА ОСОБА, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги на сайті www.easylab.in.ua, в подальшому «Пацієнт» та/або «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони погодили, що терміни, як використовуються в Договорі, визначаються наступним чином:

«Виконавець» – юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України, здійснює свою діяльність на підставі відповідної ліцензії МОЗ України, має право на використання знаку для товарів і послуг «Фоп Даниленко Р.В», і у своїй діяльності використовує сайт за посиланням www.easylab.in.ua

Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та розмістила на сайті Виконавця www.easylab.in.ua замовлення, від власного імені чи від імені Пацієнта, на надання медичних послуг. У випадку розміщення Замовлення медичних послуг від імені Пацієнта Замовник підтверджує, що діє в інтересах Пацієнта й отримав на це добровільну згоду від Пацієнта. У випадку, якщо Пацієнтом є особа, яка володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення медичної послуги може бути здійснено виключно Замовником.

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за наданням медичних послуг та якій безпосередньо надаються такі послуги Виконавцем відповідно до Замовленням.

Медична послуга — послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу Пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта та надання Пацієнту результату проведеного лабораторного дослідження. Медична послуга надається за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на Замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання медичної послуги є будь-яке відділення Виконавця, розташоване за адресами у місті Одесі, обраному Пацієнтом та/або Замовником перед оформленням Замовлення на надання медичних послуг.

Замовлення — оформлений та підтверджений належним чином на сайті www.easylab.in.ua запит Пацієнта та/або Замовника, в якому визначений перелік медичних послуг, які бажає отримати Пацієнт під час відвідування відділення Виконавця за попередньо визначеним Пацієнтом та/або Замовником місцезнаходженням (містом), з подальшою його оплатою. Підтверджуючи Замовлення Пацієнт та /або Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

1.2. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Пацієнтів та/або Замовників, які замовляють медичні послуги на сайті Виконавця за посиланням www.easylab.in.ua. Даним Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем медичних послуг за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням www.easylab.in.ua Медичні послуги надаються відповідно до ліцензії Виконавця на медичну практику.

1.3. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення та підтвердження переліку медичних послуг, що входять до Замовлення, а також проведення оплати в день надання Виконавцем Пацієнту та/або Замовнику Медичної послуги.

1.4. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.5. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення медичних послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта та/або Замовника в процесі виконання Договору і реалізації медичних послуг.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими діючими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, надати Пацієнту медичні послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Пацієнт та/або Замовник в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти медичні послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Після оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

НА МЕДИЧНУ ПОСЛУГУ

3.1. Для оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця www.easylab.in.ua, обирає адресу із переліку, де можна отримати медичну послугу, обирає перелік необхідних медичних послуг, заповнює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті Виконавця www.easylab.in.ua, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору. Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнтом та/або Замовником з медичною послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості медичної послуги. При підтвердженні Пацієнтом та/або Замовником оформленого Замовлення, останній отримує 10% знижки від загальної ціни одного оформленого Замовлення.

3.2. Медичні послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування відділення Виконавця.

3.3. При оформленні Пацієнтом та/або Замовником Замовлення на медичні послуги розповсюджується лише один вид знижки. Знижки на послуги не сумуються.

3.4. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення, в тому числі у разі надання Замовником або Пацієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у відділенні Виконавця.

3.5. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Пацієнту та/або Замовнику надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний Пацієнтом  та/або Замовником на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені медичні послуги, вартість, сума знижки, сума Замовлення.

3.6. У випадку виявлення Пацієнтом та/або Замовником допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Пацієнт та/або Замовник має право звернутися до Виконавця за виправленням зазначених помилок. Медичні послуги надаються Пацієнтові в порядку загальної черги.

3.7. Послуга з оформлення Замовлення на сайті Виконавця доступна для всіх відділень Виконавця, які будуть наявні у переліку для оформлення Замовлення на сайті.

 1. СТРОКИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Строк надання медичних послуг, зокрема проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта, визначений на сайті www.easylab.in.ua та відраховується з дня, наступного за днем взяття біологічного матеріалу  Пацієнта у відділенні Виконавця.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати строки надання медичних послуг з технологічних причин, попередньо попередивши про зміни Пацієнта та/або Замовника, якщо Замовлення вже було оформлене.

4.3. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення на сайті www.easylab.in.ua складає 5 календарних днів, без можливості його продовження.

4.4. Взяття біологічного матеріалу Пацієнта для надання медичних послуг за Замовленням проводиться Виконавцем після підтвердження Замовлення Пацієнтом та/або Замовником на сайті www.easylab.in.ua та проведення оплати Замовлення у відділенні Виконавця.

 

 1. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

5.1. Перелік медичних послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою www.easylab.in.ua, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

5.2. Вартість медичних послуг сплачується Замовником та/або Пацієнтом в день надання Виконавцем послуг в національній валюті України – гривні.

5.2.1. Пацієнт має право протягом 5 календарних днів звернутися до відділення Виконавця, яке було обране Пацієнтом та/або Замовником на сайті при оформленні Замовлення, і скористатися тільки тим переліком медичних послуг, які були обрані при оформленні Замовлення, оплативши суму визначену у оформленому Замовленні.

5.3. Пацієнт та/або Замовник здійснює оплату медичних послуг способом, обраним із запропонованих на сайті Виконавця www.easylab.in.ua. Всі медичні послуги, що містяться в Замовленні на момент їх безпосереднього надання Пацієнтові у відділенні Виконавця, повинні бути повністю оплачені.

5.4. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, медичних послуг і проведених транзакціях.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вносити зміни в перелік медичних послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за адресою www.easylab.in.ua, щодо обсягу кожної медичної послуги, строків її виконання, ціни кожної медичної послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

6.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання медичних послуг Пацієнту.

6.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на медичні послуги.

6.1.4. Інформувати Пацієнта про зміни щодо медичних послуг.

6.1.5. Приймати оплату за медичні послуги в готівковій формі або безготівковій формі під час надання Виконавцем послуг.

6.1.6. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій Виконавця щодо підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, при некоректній поведінці Пацієнта та/або Замовника (порушенні Правил перебування пацієнтів у відділеннях Виконавця), відмові в наданні інформованої добровільної згоди пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Пацієнтом та/або Замовником. При цьому вартість медичних послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

6.1.7. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані медичні послуги.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно і якісно надавати медичні послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання медичних послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

6.2.3. У своїй діяльності з надання медичних послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

6.2.4. Забезпечити Пацієнта та/або Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання медичних послуг, режим роботи відділень Виконавця, перелік медичних послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих медичних послуг, отримання додаткових знижок на медичні послуги тощо.

6.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Пацієнта відповідно статті 8 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

6.2.6. Інформувати Пацієнта та/або Замовника у випадку неможливості надання медичних послуг за Замовленням повністю або частково.

6.3. Права Пацієнта та/або Замовника:

6.3.1. Пацієнт та/або Замовник має право на своєчасне і якісне отримання медичних послуг.

6.3.2. Обрати зручний для Пацієнта та/або Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

6.3.3. Самостійно визначати перелік медичних послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.

6.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих медичних послуг.

6.3.5. Надати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги. Заява складається у відділенні Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем, до заяви додається завірена копія паспорту Пацієнта. У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію або деякі зразки матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, Пацієнт може надати письмову заяву від власного імені через свого представника, зазначивши додатково паспортні дані такого представника у цій заяві та за умови пред’явлення представником документу, що посвідчує особу представника під час отримання медичної документації Пацієнта або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання медичної послуги, у відділенні Виконавця.

6.3.6. Під час відвідання відділення Виконавця обслуговуватися в порядку загальної черги.

6.4. Пацієнт та /або Замовник зобов’язаний:

6.4.1. Оплачувати вартість медичних послуг Виконавця відповідно до умов розділу 5 цього Договору.

6.4.2. Забезпечити взяття біологічного матеріалу працівниками Виконавця у відділенні Виконавця або передати біологічний матеріал Пацієнта Виконавцю протягом 5 календарних днів з моменту онлайн оформлення Замовлення на медичні послуги.

6.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом та /або Замовником цього Договору.

6.4.4. Надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи для виконання медичних послуг Виконавцем.

6.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.

6.4.6. Дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у відділеннях Виконавця.

6.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання медичних послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта.

6.4.8. Отримувати медичні послуги тільки в тому відділенні, яке було обране при оформленні Замовлення.

6.4.9. Для отримання результату проведеного лабораторного дослідження безпосередньо у відділенні Виконавця – надати бланк Замовлення, оформлений підчас відвідання відділення Виконавця. У випадку відсутності бланку Замовлення – надати документ, що посвідчує особу (паспорт або посвідчення водія).

Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, за відсутності бланка Замовлення, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів проведених лабораторних досліджень Пацієнта.

У випадку отримання результатів проведених лабораторних досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Виконавця оригінал бланку Замовлення Пацієнта, Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

 

 1. 7ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА та/ або ЗАМОВНИКА

7.1. Пацієнт та/або Замовник погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних (відповідно до умов даного Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення) в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання медичної послуги.

7.2. Пацієнт та/або Замовник підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.

7.3. Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що проінформований про те, що розпорядниками бази даних, в якій зберігаються персональні дані Пацієнта, є «Фоп Даниленко Р.В» (далі — «Розпорядник»).

7.4. Пацієнт та/або Замовник надає Виконавцю право без попередньої згоди, на передачу (поширення) своїх персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. Пацієнт/Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

7.5. Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем лабораторного дослідження наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та надання Пацієнтові, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

7.6. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт та/або Замовник надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу.

7.7. Пацієнт погоджується, що у випадку оформлення Пацієнтом та/або Замовником попереднього Замовлення на надання медичних послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання медичних послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

7.8. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта та/або Замовника  під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта та /або Замовника  виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

7.9. Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті Виконавця www.easylab.in.ua для оформлення Замовлення. У разі виявлення помилок або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на сайті Виконавця, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні медичної послуги або результатів проведених лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні медичної послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік медичних послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

8.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 

 1. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта та/або Замовника вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті www.easylab.in.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

10.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання медичних послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 6.4.5. даного Договору.

11.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

12.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Пацієнтом та / або Замовником, чи безпосереднє надання медичної послуги Пацієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Пацієнта.

13.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

 

Зворотній зв‘язок